Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni, 23.3.2016
 
S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni ABSTEL Aleš Švagelj s.p., Mavsarjeva cesta 80, 1357 Notranje Gorice (v nadaljevanju: podjetje), določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov podjetja.
 
1. Splošno
Darilni bon je izkazni papir, ki ga podjetje izda proti plačilu v obliki listine, ki je označena z enoznačno serijsko številko, in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji podjetje zavezano sprejeti kot plačilo za vozovnico za polet z balonom v organizaciji podjetja.
 
2. Nakup darilnega bona
Darilni bon je možno naročiti po e-pošti ali telefonu podjetja, kontaktni podatki so navedeni na spletni strani podjetja www.baloni.com. Ob nakupu darilnega bona kupec plača darilni bon po računu, ki je darilnemu bonu priložen. Z nakupom darilnega bona kupec sprejme te splošne pogoje.
 
3. Obveznost podjetja
Obveznost podjetja iz darilnega bona nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona plača kupnino za darilni bon.
Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.
Obveznost podjetja iz darilnega bona preneha s tem, ko ga podjetje sprejme kot plačilo za vozovnico za polet z balonom v organizaciji podjetja ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.
Vozovnica velja na dan izdaje.
 
4. Pravice imetnika darilnega bona
Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona po e-pošti, kontaktni podatki so navedeni na spletni strani podjetja www.baloni.com.  
Čas veljavnosti darilnega bona je 6 mesecev od izdaje bona, in teče od dneva nakupa. Na izrecno zahtevo imetnika darilnega bona in v primeru, da se prinosnik darilnega bona javi na e-naslov podjetja in opravi rezervacijo v 6 mesecih od izdaje bona, vendar vremenski pogoji na predviden dan poleta ne omogočajo varne izvedbe poleta, se veljavnost darilnega bona podaljšuje za obdobje enega meseca od odobritve podaljšanja. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku.
Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
Vračilo celotne kupnine za darilni bon je možno v 15ih dneh od dneva nakupa.
V primeru izgube spričevala letalskega prevoznika ali zahteve za vračilo kupnine za darilni bon po 15. dneh od dneva nakupa darilnega bona, podjetje na zahtevo prinosnika veljavnega darilnega bona ob predložitvi računa povrne 50% kupnine za darilni bon.
 
5. Potnik             
Potnik je oseba, ki je imetnik vozovnice. Potnik mora biti višji od roba košare (110 cm), biti sposoben sam splezati v in iz košare in v njej stati cel polet. Zdravstveno stanje potnika mora dovoljevati izvedbo načrtovanega poleta. Potnik ne sme biti pod vplivom alkohola ali drog. Otrok mlajših od šest let oz. oseb nižjih od 110 cm ne prevažamo. Otroci starosti od šest do dvanajst let morajo biti v spremstvu odrasle osebe. Otroke starejše od 12 let obravnavamo enako kot odrasle osebe.
 
6. Potniki posebne kategorije  
Potnik posebne kategorije pomeni osebo, ki potrebuje posebno obravnavo in posledično zahteva posebne pogoje prevoza, pomoč in sredstva:
   a)  osebe z zmanjšano možnostjo gibanja – oseba ima zmanjšano možnostjo gibanja zaradi fizične nezmožnosti gibanja (senzorične in gibalne), ki je duševno neprištevna, starejša oseba ali ki ima katerikoli drug upoštevni zdravstveni problem;
   b)  osebe s kronično ali akutno boleznijo, ki bi lahko vplivala na počutje potnika med poletom
   c)  osebe, katerih teža je večja od:
        - odrasel moški                   86 kg
        - odrasla ženska                  71 kg
        - otrok moškega spola         65 kg
        - otrok ženskega spola         58 kg
   d)  otroci (od šest do dvanajst let) s spremstvom odrasle osebe
   e)  nosečnice
Če na dan predviden dan poleta vremenski pogoji ne omogočajo varne izvedbe poleta, si podjetje pridržuje pravico, da potniku posebne kategorije prepove vkrcanje v balon in se z njim dogovori za nov termin izvedbe poleta.
Nosečnicam veljavnost darilnega bona podjetja ob predložitvi PDP podjetje podaljša za 6 mesecev po PDP.
 
7. Zavrnitev potnika
Podjetje lahko po svoji presoji zavrne prevoz potnika če oceni, da bi le-ta lahko ogrozil varnost balona in vseh, ki so na krovu. Zavrne lahko tudi potnika, ki je vidno pod vplivom alkohola ali drog in drugega potnika, če oceni, da bi njegova prisotnost lahko preprečila izvajanje dolžnosti vodje balona, ovirala dostopnost do reševalne opreme in opreme za nujne primere ali preprečila uspešno evakuacijo balona.
V primeru zavrnitve potnika, obveznost podjetja iz naslova darilnega bona preneha, darilni bon postane neveljaven.
 
9. Odpoved poleta
Podjetje si pridržuje pravico da v primeru, da zaradi tehničnih razmer ali če vremenski pogoji na predviden datum poleta po presoji podjetja ne omogočajo varne izvedbe poleta, polet odpove kadarkoli pred načrtovanim vzletom brez posledic in postavi nov termin za izvedbo poleta.
Odpoved poleta s strani prinosnika darilnega bona je mogoča kadarkoli do 7 dni pred predvidenim datumom poleta.  V primeru pravočasne odpovedi se prinosnik darilnega bona s podjetjem dogovori za nov termin za izvedbo poleta. V primeru, da prinosnik darilnega bona poleta ne odpove pravočasno, obveznost podjetja iz naslova darilnega bona preneha, darilni bon postane neveljaven.
 
10. Ostala določila
Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.
Podjetje zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.
Potniki so med letom zavarovani po splošnih pogojih skladno z Uredbo (ES) št. 785/2004 evropskega parlamenta in sveta. Podjetje ne prevzema odgovornosti za lomljive in pokvarljive predmete, denar, zlatnino in druge vrednostno in poslovne dokumente.
Orožje, eksplozivi, vnetljive snovi in drugi nevarni predmeti se smejo prevažati samo ob predhodnem dovoljenju pristojnih organov in ob soglasju podjetja.
Pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani podjetja na naslovu www.baloni.com.